Klachtenregeling

Klachtenregeling Financieel Zeker

Artikel  1 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Financieel Zeker
 • Bedrijfsleiding:  Karen Pels
 • Brancheorganisatie:  Vereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (VeWeVe)
 • Cliënt: Een natuurlijk persoon bij wie FinancieelZeker tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie Financieel Zeker een overeenkomst voor Inkomstenbeheer heeft gesloten
 • Bezwaar: Een schriftelijk ter kennis van de onderneming gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Financieel Zeker
 • Klacht:  Een schriftelijk ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Financieel Zeker door of namens cliënt.

Artikel  2 

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van genoemde organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.  Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

 • naam en adres van de cliënt,
 • de datum van melding van de klacht en
 • een omschrijving van de klacht.

 

Artikel  3             Bezwaren

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder van Financieel Zeker. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden over de oplossing, dan kan de cliënt een klacht indienen.

De bewindvoerder archiveert de afgeronde bezwaren.

Artikel  4             Klachten

Klachten worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes weken na ontvangst behandeld door de bewindvoerder. Bij wijze van behandeling wordt gewerkt met inachtneming van het volgende:

 • de bewindvoerder hoort de cliënt,
 • Indien de bewindvoerder van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is deelt deze dat schriftelijke mede aan de cliënt,
 • de bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt,
 • de bewindvoerder gaat na of: De gedraging waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling, In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden, Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Artikel  5 

Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt
wordt de klacht door de bewindvoerder van Financieel Zeker voorgelegd aan de brancheorganisatie.

Artikel  6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend,
 • het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden,
 • de klacht anoniem is.

Artikel  7

De bewindvoerder archiveert de afgehandelde klachten.

Artikel 8

Eenieder die bij een behandeling van een klacht is betrokken is verplicht tot geheim-houding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel  9

Deze regeling treedt in werking op 1‐7‐2017 en geldt voor onbepaalde tijd.